آرشیو شهریورماه 1384

مسئولیت

| 2 نظر

اگر به مسئولیت پذیری از این زاویه نگاه کنیم خیلی هم چیز خوبی نیست

معمولا آنهایی مدیرتر و منظم تر و "بیشتر به دنبال انجام کارتر!" هستند که تحمل کمتری دارند. دنبال منظم کردن هستند چون تحمل بی نظمی را ندارند بی ظر?یتها!

مردم ?ریبی در سازمان ملل

| بدون نظر

َوقتی آدم در سازمان ملل هم ?قط خطاب به ملت همیشه در صحنه حر? بزند قضایا اینجوری می شود (حالا این جمله که وضعش خیلی بد نیست ولی خدایی آقایان ?کر می کنند این مزخر?اتی که به خورد مردم ستمدیده می دهند جای دیگری هم خریدار دارد؟):

جمله علی لاریجانی: با نشان دادن « لولو» ی شورای امنیت، مردم ایران رو به قبله نمی شوند
 

ترجمه نیوزویک: علی لاریجانی گ?ته است که اگر شورای امنیت مثل موجوداتی که بچه ها را می ترسانند ظاهر شود، مردم ایران به سوی قبله مسلمانان جهان دراز نمی کشند.


ترجمه نشریه اسپانیایی ال پائیس: علی لاریجانی گ?ت که اگر شورای امنیت چیز ترسناکی را هم به ایرانیان نشان دهد، باز هم مردم ایران به سوی عربستان سعودی نمی خوابند.


ترجمه نشریه ?رانسوی اومانیته: علی لاریجانی گ?ت که دراز کشیدن ایرانیان به سوی مرکز اعتقادات مسلمانان بستگی به این دارد که آنها از موجودات ا?سانه ای بترسند، این یک داستان ایرانی است.

هی

| بدون نظر

داشتم از زیر پل سید خندان رد می شدم . یکی تنبک می زد. یک لحظه نگاه کردم دیدم تا ?اصله 20 متری اش همه دارند یه جورایی با ضرب راه می روند .

مثل

| بدون نظر

امروز بالاخره  ?همیدم که خداوند چگونه آسمانها و زمین و ت?کر درباره آنها را مثل قرار داد.

اینگونه که خیلی چیزها مثل آسمانها و زمینند هر چه به ایشان ?کر کنید بیشتر گیج می شوید .

روزمرگی ما

| بدون نظر

ر?تم تو د?تر دانشکده و 5 دقیقه بعد اومدم بیرون می بینم یکی داره دنبالم میدود که آقا موبایلتون رو جا گذاشتید. کلی تشکر کردم . 5 دقیقه بعد دارم بر می گردم د?تر دانشکده که خودکارشان را که اشتباهی برده ام پس بدهم.

صبح روز بعد دوباره خانم مسئول د?تر می گوید دیروز یک سری کاغذ انجا جا گذاشته اید.

ر?تم کاغذها گر?تم. دیدم دوباره امده دنبالم که موبایلتان را جا گذاشتید.

؟

| بدون نظر

برادر این چه قدرت عجیبی است در تو که کارهاییی را که دیگر ا?راد هر روز می کنند و شیرین می نماید تو یک روز میکنی و چه گندی میزنی...

باز هم نمی دانم

| بدون نظر

نمی دانم چرا با همه محا?طه کاری که در روشن?کری مان داریم باز هم  این از ?کرمان خارج نمی شود که:

 روزی همه به این نتیجه ای که من رسیدم می رسند. این ها ماندنی نیستند. طرز ?کر من برنده نهایی است.

جالب این که مثال نقضش هم کم نیست

 

من

| 1 نظر

خوشم می آید وقتی  نوشته های کسی را می خوانم و شبیه خودش نباشد (یعنی واقعا نباشد نه اینکه زور بزند که نباشد)

اینجوری خیالم راحت می شود که قضایا به این سادگیها هم که ?کر می کردم  نیست.

البته .بعضی موقع ها می قهمم قضایا به آن پیچیدگی که قکر می کردم نیست

 

تا چه بازی رخ نماید

| بدون نظر

یاد گر?تن یک کار-علم جدید ارزشش ?قط به یادگیری آن موضوع نیست چیزهایی که از قبل داشتی را هم محکم تر می کند سر جایشان .

تا حالا هم ?کر بودی حالا هم بازی هم شدی

شعر

| 1 نظر

شاعر پست مدرن شناسنامه دار سراغ دارید؟

پیدا نکنید خودم اقدام می کنم ها!

آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

تنها خدای من...

باور کردم خدايی را که نديدمش اما شنيدمش در تمامی سکوتها... يقين کردم به خدايی که نداشتمش اما خواستمش در لحظات تنهايی ام که اندازه اش تمامی ندارد...تکيه کردم به خدايی كه نساختمش اما داشتمش امروز و هر روز ديگر... احساس کردم خدايی را که نشناختمش اما پرستيدمش هر لحظه...من ايمان اوردم به خدايی که نه ديدمش , نه داشتمش , نه ساختمش و نه شناختمش اما لمسش كردم هميشه و دربرش گر?تم تنگ و ستودمش ان سان كه شايسته ستايش است....

ماهي

ماهي حر?‌هاي زيادي براي گ?تن دارد... ا?سوس كه آب نمي‌گذارد...

سلام؛خداحا?ظ؛

وقت سلام گ?تن

 هر دو خنديديم

وقت خداحا?ظي...

 من كه دلم مي‌گيرد...

از ال بهرام

 همه مردم همدان واقعاَ شيمي دان نيستند بلكه با عنوان كردن عبارت :"شيميدانم" تنها به بي اطلاعي خود نسبت به موضوع بحث(آدرس آرامگاه بوعلي ?ي المثل!)اشاره مي نمايند.

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از شهریورماه 1384 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

مردادماه 1384 بایگانی قبلی است

مهرماه 1384 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.