آرشیو آبانماه 1384

یادداشت

| بدون نظر

این د?ترچه یادداشت یک بدی هایی هم دارد. وقتی همراهم نباشد از اساس تعطیل می شوم چون همه کارها را آنجا می نویسم و زحمت ح?ظ کردنشان را نمی دهم.

در باب طریقه عصبانیت کردن!

| بدون نظر

این روزها بساط کش? و شهودمان خوب به راه است.

این که آدم در ذهن خودش کسی را ادب کند و به خیال خودش به طر? دهن کجی کند اما طر? اصلا متوجه این تلاش مذبوحانه ما برای نشان دادن عصبانیتمان هم نشود خیلی زور دارد. خیلی

تاریخ

| بدون نظر

کم کم تاریخ دارد برایم توجیه می شود . البته نه از نظر منطق ولی از نظر امکان وقوع . سکوت و حمایت مردم در برابر و از احمدی نژاد حداقل شیوه ر?تار این مردم در طول تاریخ را نشان می دهد.

طنز تلخ نبود ها . من واقعا خیلی جا ها برایم سوال بود که چرا ?لان شاه یا رعیت چنین و چنان کرد. الان همه اش را لمس می کنم

حی?

| بدون نظر

حی?. بعضی کارها لذتشان به این است که ?قط یک بار انجام بشوند. و از ترس اینکه دوباره امکان انجام کار نباشد همان یک بار را هم تا موقعی که خیلی دیر است به تاخیر می اندازیم.

مثل بهلول و لباسش

| 1 نظر

ما وقتی می خواهیم ت?ریح کنیم باید همه چیز اول آماده باشد. درسمان را خوانده باشیم. کارهایمان راکرده باشیم. اگر مثلا می خواهیم برویم کوه لباس گرم که هیچ ، بدون ?لاسک چای و پتو و خوراکی به مقدار لازم اصلا نمی توانیم. از چند روز قبل هم باید هماهنگ کنیم و به همه بگوییم . شارژ موبایل هم با ید پر باشد...

اما بعضی ها نه .

لباسشان را می پوشند و می روند......

آسایش دو گیتی!

| بدون نظر

ایدئالیسم در اخلاق ?ردی

رئالیسم در اخلاق اجتماعی

...

| 1 نظر

یک بیت شعر در پیت به سلیقه خودتان..

به یاد منوچهر آتشی!

مشارکت

یک اشتباه اخلاقی خیلی عام که  ما راحت از  کنارش عبور می کنیم شریک کردن دیگران در اجرای مقاصد درخشانمان است:

چون از امروز تصمیم گر?ته ام دروغ نگویم از شنیدن یک دروغ از کسی حالم چنان منقلب می شود که انگار نه انگار که وضع خودم تا دیروز چه بود.

از امروز می خواهم منظم شوم. وای به حال هم اتاقی ها!

از امروز می خواهم اسلام متحرک شوم. وای به حال همنوعان!

در خواب بعد از نماز صبح

| 2 نظر

خواب دیدم دانشگاه شلوغ پلوغ شده. این وسط یک آخوند زده یک دختر را کشته.خدا آخر عاقبتمان را به خیر کند

حاشیه

| بدون نظر

در مورد مارکس و پیش بینی سلطه طبقه کارگر بر دنیاو... میگویند یکی از عوامل غط در آمدن این پیش بینی هم این بود که مارکس در عوامل مختل?ی که در نظر گر?ته بود تاثیر پیشگویی خودش و توجه جهان به آن را نادیده گر?ته بود. یعنی ن?س توجه به یک امر باعث شد تا نتیجه آن غلط شود.

حالا قصه ما و شعر حا?ظ هم همین است . این بنده خدا صو?ی و زاهد ?حش میدهد و از درویش تعری? می کند مثلا. اشعارش هم آنقدر ?راگیر شده که حالا اصلا م?هوم صو?ی و درویش از شعر حا?ظ معنی می شود . یعنی صو?ی و درویش شما را اول یاد شعر حا?ظ می اندازد تا هر جیز دیگر.برای همین شعر این بنده خدا هم که از یکی از لطا?تهایش همین بود که با وضع موجود مخال?ت میکرد حالا که وضع موجود را با اشعارش توصی? میکنند بخش  هایی از ملاحتش را از دست داده.

کلا منظورم این است که بعضی چیزها ارزشان به در حاشیه بودن است

اگر کسی منظورم را ?همید بگه!

یادداشت

| بدون نظر

د?ترچه یادداشت واقعاً هدیه خوبی است (البته ?قط یک دانه اش) یک جور حا?ظه جانبی است. برای کسانی که مثل من وضعشان خراب است شدیدا توصیه می شود.

.....

| بدون نظر

گاو بنی اسراییل

| بدون نظر

این وزیر ن?ت انتخاب کردن احمدی نژاد هم شده مثل قصه گاو بنی اسراییل.!

آنقدر ص?ات متناقض و عجیب و غریب برای طر? تعری? کرده و در ذهن ها انتظارات ایجاد کرده که اصلا آدمی با این مشخصات(به ?رض که درست باشند) در دم و دستگاه احمدی نژاد که هچ. در دم و دستگاه آدم حسابی ها هم پیدا نمی شود!

مدرنیته!

| بدون نظر

این موضوع که ت?کر و مبانی مدرنیته باید همزمان با تکنولوژی وارد کشور میشد را می توان با این مثال توضیح داد که سن انسان در هر صورت بالا می رود ولی سواد را باید در ه?ت سالگی یاد گر?ت و گرنه در 60 سالگی سواد آموزی اگر ناممکن نباشد بسیار دشوارتر است . تکنولوژی هم در هر صورت خودش را به ما تحمیل می کند ولی ?رهنگش را اگر به موقع یاد نگیریم می شود مثل رانندگی کردن ایرانیها که به هیچ قانونی نمی شود درستش کرد.

یاس ?لس?ی!

| 2 نظر

اخیرا یک ترس عجیبی پیدا کرده ام از اینکه نکند صورت مساله برای بقیه عمرمان همینی بماند که الان هست. خیلی کسل کننده میشه زندگی

پارادوکس

| 2 نظر

مبادا ?کر کنید پارادوکس ?قط بین ولایت ?قیه و دموکراسی رخ می دهد !

Image038.jpg 

آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

...

خلجی به چندين مثال اشاره کرد که به روشن ساختن بحث ياری می‌کند. زمانی که آیت الله خمينی در نج? به سر می‌برد، آقايان خوئی، شاهرودی و حکيم، به طلبه‌های ايرانی در ماه نيم دينار و به طلبه‌های غير ايرانی ربع دينار شهريه می‌دادند. هنگام ورود آقای خمينی به دليل ناشناخته بودن ايشان شاگردان زيادی در محضر درس او حاضر نمی‌شدند. در اين ميان آقای خمينی اعلام کرد که به همه‌ی طلبه‌ها بدون تبعيض يک دينار شهريه می‌دهد! اين امر باعث رونق گر?تن مجلس درس آقای خمينی شد.

معجزه

وجود یک سگ خودبخود نمی تواند معجزه باشد، مگر اینکه این سگ یک کار خاصی کرده باشد، مثلا ح?اظ نورانی دوروبرش بوجود بیاید، یا ات?اقی بی?تد که هیچ کس موقع تماشای سگ مژه هم نزند، یا مثلا سگ امام رضا شروع کند به سخنرانی کردن، یا اینکه یک کاری بکند که عجیب و غیرمنتظره باشد.

يعني مي‌شه؟

اي مرغ گر?تار بماني و ببيني

آن روز همايون كه به عالم ق?سي نيست!

رضا

هر چه را كه گر?ت صبرش را داد و رضايش را براي هر آنچه نداد...

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از آبانماه 1384 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

مهرماه 1384 بایگانی قبلی است

آذرماه 1384 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.