آرشیو اردیبهشتماه 1385

تکثر...

| 1 نظر

در بحثهای سیاسی به ر?قای غیر هم ?کر معمولا به ت?اوت های ریشه ای میرسم که به نظر می رسد با بحث قابل حل کردن نیست.(مثل نقش مذهب در زندگی ، ت?کر لیبرال یا غیر آن ، دموکراسی و....)

 شاید به نوعی علت ان?عال سیاسی کسی مثل من هم همین باشد .

یعنی احساس می کنم اینجا بیش از دلیل نوعی بینش بر کنه عقاید ما حاکم است و صداقت ساختاری! ام اجازه نمی دهد که بینش خودم را صد در صد درست بدانم و مال دیگری را غلط، جای بحث هم نمی ماند

این تکثر گرایی باعث شده که من کمتر جوینده(از نوع عملی) باشم چون به هر حال امیدی به جواب قطعی ندارم

اما هستند آدمهایی که طور دیگری ?کر می کنند،به بحث و جستجو ادامه می دهند و تاریخ چند هزار ساله را نادیده می گیرند.

شاید به جواب نرسند ولی زندگی شان زندگی تر است،آنها زندگی می کنند ما تماشا!

آیه های کا?ری!

| 1 نظر

راه بین معصومیت و حماقت بسیار کوتاه است

همین طور راه بین عقلانیت و چی؟

 

رابطه آدم ها با خدا مثل علی بی غده و علی با غده است!

 

همه موسیقی دانها می توانند ریش داشته باشند(زنها هم که موسیقی دان نمی شوند!(به جز اعضای م?لاگ(اینو از ترس نمیگمها!)))

 

حر? زدن بدون است?اده از دست کار خیلی اسانی هم نیست.

بندگان خوش شانسی هستید که من عادت ندارم آیه های کا?ری بنویسم!

د?اع از کیان م?لاگ!

| 1 نظر

جواب محمدحسین

1-اولا آزادی بیان در بیان عقاید ، این عقیده تو نبود طنزبود(جون مادرت تو موضع نی?ت که اثبات کنی این عقیده بود)

2-  خداوکیلی مغلطه کردی! اگر تو به من ?حش بدهی خودت مسئول حر?هایت هستی و من باید ساکت بنشینم؟ یا اگر تو آبروی من را ببری همین طور؟

عزیزم من و تو به هم وابسته ایم وقتی من این طر? و آن طر? می نشینم و تو را در شمار بهترین دوستانم نام می برم  وابستگی مان بیش از آن است که هر کس مسئول پیامد سخنان خودش باشد

3-نه ! نوشتن کلمه آلت تناسلی ابتذال نیست ولی بسته به موقعیت آن است .از هر چیزی می شود است?اده مبتذل کرد . از بعضی چیزها بیشتر!

4-موا?قم ولی قیاس مع ال?ارق است

5-به طور کلی بله ولی باز باید بند 2 را تکرار کنم . پسوند م?لاگ در وبلاگ من و تو به این شخصی بودن قید زده . ما قبول کرده ایم که عضو حلقه م?لاگیم

6-دوستی مان مح?وظ است . ولی باور کن آن موقع ?رق داشتی با امروزت . منظورم این نیست که من توی آن روز را بیشتر از توی امروز دوست دارم. ات?اقا بر عکس. ولی بعضی ایرادات همیشه به تو وارد بوده . مربوط به امروز نیست

7-دوره ه?ت

8- همه این ها به کنار . نرنجاندن یک دوست به خیلی کارها می ارزد . یک کم خود سانسوری که سهل است

9-همه ?شارها  مدنی و سیاسی بود کسی از قوه قهریه یا حکم حکومتی است?اده نکرد.

....

| 2 نظر

ای کسانی که ایمان نیاورده اید

من کتابی ندارم

نه برای خودم ،نه برای شما

هی ?لان ?لان شده زندگی شاید همین باشد...

| بدون نظر

 

چیز بدیهی است ولی نقطه جدایی خیلی ها از همین جا است. وقتی در مساله نسبتا مهمی دچار شکست می شویم یا به جواب دلخواه نمی رسیم یا سر درگم می شویم،دو حالت پیش می آید

 1- یا شک می کنیم که زندگی از اساس  بی سر و سامان و پوچ است

 2-یا به این شک می کنیم که ما راه خطا ر?ته ایم و اگر درست می ر?تیم این طور نمی شد

خنده دار نیست که اسم این شک ها ی ناشی از نادانی را لحظه های معنویت بگذاریم؟

....

| 1 نظر

نمی دانم چرا ولی می گویند اعراب دوران جاهلیت  یک آدم کت شلواری سیبیلو  با موهای ?ر?ری را تصور می کنم که گشاد گشاد راه می رود و کتش را روی دوشش انداخته ....اسمش هم ابوس?یان است مثلا

غریزه

| 1 نظر

پریروز بچه های دانشگاه تحصن کرده بودند که ما می خواهیم اردوی مختلط برویم و دانشگاه نمی گذارد. خلاصه قسم و آیه که به خدا ما کار بدی نمی کنیم اگر برویم و بگذاربد برویم و.....

کاری به اینش ندارم که اردوی مختلط ر?تن حق دانشجو ها هست یا نه . ولی آدم باید با خودش اقلا رو راست باشد . خوب طبیعتا می خواهید اردوی مختلط بروید که از اختلاطش بهره ببرید! وگرنه اردوی مجردی می ر?تید! این که شرایط اجازه نمی دهد بچه ها چنین حر?ی را آنجا بزنند می ?همم ولی باور کنید خیلی هایشان خودشان هم نمی دانستند چه می خواهند  و این تقصیر حکومت است. آن قدر حر? زدن در مورد بعضی مسائل را تابو کرده اند که سررشته مباحث گم شده و آشوبهای بی جهت از این طر? و آن طر? سر می زند.

این کار حکومت مردم را خل می کند(مثل همین دانشجوها) ، سرکوب غرایز ! از غریزه های جنسی مثل این مورد بگیر تا پول دار بودن و غذای درست خوردن و شیک بودن و ...... همه و همه را می گویند بد است(به جای اینکه بگویند حد و حدود دارد)

شعور

| 2 نظر

از مهمترین نشانه های حماقت ?کر کنم این باشد که آدم حر?ی را که میشود در 2 دقیقه زد در نیم ساعت بزند. آخرش هم مدعی باشد که منظورش درست منتقل نشده!

حماسه

| بدون نظر

آقایانی که می گ?تند حماسه دوم خرداد!

به خدا به چیز شانسی حماسه نمی گویند

چشم چرانی اسلامی

| 6 نظر

انتظار آدم این است که بعد از یک سنی آدمها ب?همند که کدام نیازشان را کجا می توانند ارضا کنند.

می گوید بیا برویم ?یلم آتش بس ، مهناز ا?شار بازی می کند!

آخر اگر می خواهی ?یلم و داستان را دنبال کنی که باید به  کارگردان نگاه کنی نه بازیگر . اگر هم دنبال چشم چرانی هستی که خوب برو دنبال کیدمن و ویزو آلباو....

مهناز ا?شار این وسط به چه دردی می خورد؟ چشم چرانی اسلامی؟

اتاق ?کر

| بدون نظر

?کر کردن خوب است ولی نه به همه چیز . تا وقتی که به این ?کر نکرده ای که جهت دستشویی کدام طر? باشد به هر طر? که نشستی! ایرادی ندارد. اما از وقتی به موضوع توجه کردی دیگر رو به خیلی جاها نباید باشد..............

سیگار

| 5 نظر

ات?اق ا?تاده بود که ?کر کنم بد بودن کار سختی است. اما حالا می بینم که به راحتی سیگار کشیدن است.

می دانی که دود سیگارت برای دیگری مضر است و همچنان می کشی .

همه ماجرا به همین سادگی است!

....

| 3 نظر

...

| 4 نظر

خوب بود اگر خجالت نمی کشیدم از گ?تن بعضی حر?ها و آدمها هم خجالت نمی کشیدند از گ?تنش به من

صفت

| 3 نظر

نکته جالبی که در  افسانه های سبک شاه پریان به چششمم خورد بی نام بودن آدمها است.  پادشاهی سه پسر داشت. اولی و دومی و وسطی . سه دختر داشت زشت و زیبا و خنثی!  سه پسر داشت. تنبل و زرنگ و معمولی. سه دختر داشت . باهوش و خنگ و کودن و....  کلا با صفت حال می کرده اند!

امتناع ت?کر!

| بدون نظر

زمانه طوری پیش می رود که هم  آدمها ناچارند برای خودشان تصمیم بگیرند.هم تصمیم گیرندگان تسلط خود بر مردم را سخت تر می یابند.

که بنیاد جهان بر باد است!

| 2 نظر

امروز باد اجبار حجاب را کم کرد!.

حراج آمریکایی

| بدون نظر

خیلی  از آدمهایی که چیزهای ارزشمندی دارند (مثل قدرت ، ثروت و زیبایی)  خیلی اوقات چیزهای بی ارزششان (مثل مصاحبت، همنشینی و ....) را به قیمت گزا?ی می ?روشند. و ما می خریم!

مثال قشنگش در حراج آمریکایی نوشته عزیز نسین موجود است

کتاب

| بدون نظر

برادر تحصیلکرده و کتاب خوانده آخر این چه کاری است؟

اگر ر?تی نمایشگاه و کتاب نبوده خوب بگو . اگر کتاب گران بوده بگو اگر سانسور بوده بگو . اگر کتابها بی ربط بوده این را هم احتمالا بگو

ولی چه کار داری به این که چرا مردمی که خیلی کتابخوان نیستند می آیند.

 چه کار داری به لباس مردم . چه کار دری به ساندویچ خوردن مردم . این گیرها که تو می دهی یعنی همه باید مثل تو زندگی کنند . یعنی ?قط تو می ?همی . یعنی کتاب ?قط برای خوره کتاب . یعنی ولایت مطلقه تو که حتی ?قیه هم نیستی

دروغ

| بدون نظر

با دروغ سرپاییم

ا?سوس

| بدون نظر

مشکل من و تو عزیزم این است که آن قدر میراث گذشتگانمان بزرگ و از قضا پر اشتباه  بوده که جای همه چیز را گر?ته. دور و اطرا?مان را پر کرده . حالا ما تنهایی انقلاب کرده ایم و می خواهیم زندگی مان را بر اساس ارزشهای درست بنا کنیم. اما چه  ?ایده که ارزشها ?قط در اجتماع معنی دارند و  من و تو اجتماع نیستیم ، جزئی از آنیم...

نامه

| 2 نظر

از محمود کمترین چاکر آستان ولایت

به جرج امپراتور امریکا 

بقیه اش را هم نمی نویسیم هم برای اینکه ترسیدیم و هم چون ابراهیم نبوی کاملش را نوشته که در ادامه خواهید خواند 

ولی اخر داستان و پاره شدن نامه توسط جرج کا?ر و نگرویدن او به دین مبین اسلام قابل پیش بینی است

پ.ن

1- نامه 17-18 ص?حه بوده!

2- متن نامه ?تحعلیشاه به ناپلئون را روی نت پیدا نکردم. حال نوشتنش را هم ندارم. ولی  پیدا کنید بخوانید

3- جدا از شوخی صر? نوشتن نامه کار خوبی است

 

نقل قول

| بدون نظر

قدما وقتی حر?های رایگان می زدند حر? را منتسب می کردند به امامی عار?ی شیخی آخوندی.....

حالا زندگی مدرن شده کمتر گول شیخ و آخوند را می خورند اما می گویند به نقل از یک هموطن خارج از کشور یا مثلا اعترا? یک روزنامه امریکایی یا....

دردی

| بدون نظر

دردی است غیر مردن .کان را دوا  نباشد و هر چندوقت یک بار -چه خوب است که- عود میکند

...

| 2 نظر

زنها دارند به حد نصاب می رسند . مخصوصا با این یکی

بی نهایت

| 1 نظر

داشتم ?کر می کردم که موقعیت هایی که در آنها حق با غریزه است خو بند.

بعد ا?تادم به ?کر تعری? خوب و بد و کانت و...

جدا از این که ممکن است در حقیقت خوب و بد مطلق وجود داشته باشد یا نه ما در هر حال داریم از خوب و بد های نسبی که خودمان تعری? (یا از حقیقت برداشت) کرده ایم پیروی می کنیم.

این اول آدم را به شک می اندازد که پس نکند ما خوب و بدها را درست ن?همیده ایم که گاه این قدر با غرایز مان تناقض دارد..

ولی آنگونه که من یا?تم اشکال از تعاری? نیست. تعاری? ما چه بسا  بهترین ممکن است. آنچه ما را محدود می کند تعاری? خوب و بد نیست . هر جور دیگر هم تعری? کنیم مساله دار خواهیم بود . مشکل اصلی محدودیت منابع است در مقابل بی نهایت طلبی من ...

بازجویی

| بدون نظر

متن بازجویی جهانبگلو از ابراهیم نبوی:

پیپ

| 3 نظر

حتی تصور اینکه کسانی مثل خامنه ای و اخوان ثالث با هم هم خانه بوده اند و پیپ می کشیدند و ساز می زدند، آدم را ناراحت می کند.

ناراحت از اینکه کسی مثل خامنه ای با همه اوصا?ی که بر او جاریست توانسته با کسی مثل اخوان با همه اخوان بودنش همنشینی کند. آن وقت من و تو نمی توانیم دو دقیقه همنشینی کنیم و از هنر یکدیگر لذت ببریم.

خامنه ای که پیپ می کشید و ساز می زد و شعر می خواند و تعامل می کرد . سر پیری و ولایت به این روز ا?تاده. تو می خواهی به کجا برسی؟

...

| 1 نظر

جمهوری اسلامی تقدیم می کند:

ahmad.jpg 

ایده آل

| 2 نظر

زندگی ایده آل می تواند زندگی در یک اتاق از یک د?تر کار باشد. طوری که هروز صبح بتوانی با پیژامه بنشینی و شاهد ر?ت و آمد کارمندانت باشی.شب هم برای خانه ر?تن در ترا?یک گیر نکنی

ش ن و د

| بدون نظر

خواندن کتابی مثل "ش ن و د ا ش ب ا ح" احتمالا ذهن آدم را از دروغ ها و بدبینی های زیاد و بی دلیلی پر می کند. ولی در عین حال یک چیز را به آدم می ?هماند که دنیا خیلی بی در و پیکر تر از ای حر?ها است......و یک چیز دیگر اینکه سازمان اطلاعاتی که از اول با هد? داخلی تاسیس شده باشد(مثل ساواک) با آنی که از اول با هد? خارجی ساخته شده باشد(مثل موساد) خیلی ?رق می کند....

معلم

| 1 نظر

آیا می دانستید که 12 اردیبهشت از سال 40 روز معلم بوده ؟

و جالب اینکه روزنامه شرق این مطلب را کامل توضیح داده است

گ?ت استاد مبر درس از یاد

یاد باد آنچه به من گ?ت استاد

 

یاد باد آنکه مرا یاد آموخت

آدمی نان خورد از دولت یاد

 

هیچ یادم نرود این معنی

که مرا مادر من نادان زاد

 

پدرم نیز چو استادم دید

گشت از تربیت من آزاد

 

پس مرا منت از استاد بود

که به تعلیم من استاد استاد

 

هر چه می دانست آموخت مرا

غیر یک اصل که ناگ?ته نهاد

 

قدر استاد نکو دانستن

حی? ! استاد به من یاد نداد

 

گر بمردست ، روانش پر نور

ور بود زنده خدا یارش باد

قرآن

| بدون نظر

قالوا الم تکن ارض الله واسعة ?تهاجروا ?یها

یهود

| 1 نظر

همچین می گوید "یعر?ونه کما یعر?ون ابنائهم"  که آدم به ?کر می ا?تد بچه هایشان را چه قدر می شناختند

حی?......

| بدون نظر

به خدا همه چیز یاد گر?تنی نیست. اگر بود دانشجوی سال آخر مهندسی برق که درس کنترل را هم پاس کرده می ?همید که بعضی سیستمها با تاخیر پاسخ می دهند.می ?همید که دکمه آسانسور را یک بار یا صد بار ?شار بدهیی ?رق نمی کند بسته شدن در مدت ثابتی طول می کشد . می ?همید که اگر می خواهد بالا برود نباید دکمه پایین را ?شار دهد تا مجبور نشود دقیقه ای بعد به قیا?ه بهت زده آدمهایی که به جای اینکه پایین بروند جلوی او ایستاده اند نگاه کند

اما حی?......

عضو

| بدون نظر

عضو جدید را دست کم نگیرید:    MIND

توده

| بدون نظر

وقتی که جامعه مرجع نداشته باشیم . وقتی که همه مقتصد باشیم . وقتی که همه چیز بی حساب و کتاب باشد همین می شود

آن از موقع ثبت نام موبایل که همه به دنبال سود م?ت و حلال 10 تا 10 تا ثبت نام کردند تا جایی که بیش از 5 ملیون ?یش ثبت نام شد . این هم از حالا که با ا?ت قیمت موبایل سرازیر شده اند به ص? استرداد مبلغ پرداختی .

جالبترش این جا است که با این خیل عظیم پس دهندگان/گیرندگان دوباره قیمتها بالا می رود و خیلی ها حسرت خواهند خورد.

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از اردیبهشتماه 1385 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

فروردینماه 1385 بایگانی قبلی است

خردادماه 1385 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30