وقت تل? کردن

| 1 نظر

چرا آدم این قدر راحت خودش را با شادیهای نوشستالژیک و قلّابی دل خو ش می کنه.

می رود دو ساعت پای صحبت یک آدم بیهوده گو می نشیند و هیچ چیز جدیدی دستگیرش نمی شود. آخرش هم یک حر? تکراری طر? را نقل می کند و می گوید:

" ببین چه حر? جالبی. واقعاً به توجه به آخوند بودن طر? حر? خوبی بود."

راست می گویی اما برای او خوب بود نه برای من و تو، ما خیر سرمان آخوند نیستیم!

1 نظر

نه تنها به درد منو شما نمی خورد، بلکه به درد کنکور هم نمی خورد
والله..!!

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط جهان در 9 تیر 1385 2:45 بعدازظهر منتشر شده است.

.... نوشته قبلی اين بلاگ بود

cool نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30