آرشیو مردادماه 1385

?کر

| بدون نظر

یکی می گ?ت ترسیدن عیبی ندارد آنچه بد است این است که ترس بر آدم غلبه کند.

?کر کردن به این که ممکن است اشتباه کنی هم همین است . اما نباید آن قدر بر آدم غلبه پیدا کند که اعتماد به ن?سش را از دست بدهد.

سلیقه

| 1 نظر

این که سلیقه آدم با دیدن چیزهای بد تغییر خراب می شود خیلی حر? با ربطی است. چند وقت پیش می خواستم مطلبی بنویسم در مورد احمدی نژاد و این که ر?تارهای مثبت کوچکش چه قدر حتی من را خوشحال می کند، همان کارهایی که اگر خاتمی می کرد اصلا دیده نمی شد.

طر? ?یلم ساخته به نام کا?ه ستاره ، یکی از دوستان بعد از دیدن ?یلم چند دقیقه ای در ?کر بود و بعد چند برداشت قشنگ از این ?یلم زرد داد. ?کر می کردم که کسی که این قدر قشنگ ازاین ?یلم ضعی? نکات زیبا می بیند از ?یلمهای خوش ساخت چه برداشت می کند. اما خوب ?یلمهای خوش ساخت کمند.... شاید هم آدم وقتی ?یلم خوب ببیند این نکته ها دیگر به نظرش زیبا نیاید...

خلاصه اینکه در ?ضایی که زیبایی کم است آدم هر چیز بهتر از زشتی را زیبا می بیند!

هگل

| 3 نظر

تکلی? دنیا رو اینطوری روشن کرده:

دو تا جهان داریم جهان طبیعت و اون یکی جهان

جهان طبیعت داره دور خودش می چرخه و اون یکی جهان در حال تکامله. شرقی ها در جهان طبیعت زندگی می کنند و غربی ها تو اون یکی.

اسم خودش رو هم گذاشته ?یلسو?،

احمدی نژاد از این بهتر ضغری کبری می چینه!

سمینار دین و مدرنیته

| 2 نظر

زمان مشروطه به یکی گ?تند که اعتدالی هستی یا دمکرات؟

گ?ت من عیالوارم!

نیچه

| 1 نظر

دارم کم کم به نیچه شک می کنم.

برای اولین بار احساس می کنم دوست ندارم ابر مرد مورد نظرش باشم. ابر مرد او قدرت مند است ولی بسیاری از قدرتهای او برای غلبه بر ضع?هایش است. یعنی اگر بعضی ضع?ها را آدم نداشته باشد نیاز به بعضی قدرتها هم ندارد

خیلی پیچیده شد، مثال می زنم . راه نیچه برای مقابله با گرسنگی می تواند این باشد که زیاد روزه بگیری و به نخوردن عادت کنی. راه من می تواند این باشد که به جایی بروی که غذا همیشه در دسترست باشد.

انگار نیچه خودش را برای مقابله با چیزهایی آماده می کند که می تواند اصلا پیش نیاید

ختم

| 3 نظر

داره از مجلس ختم خوشم میاد
احساس کردم دقیقا داره مهر پایان میزنه به زندگی یه آدم . همه کسایی که می شناختندش جمع می شوند و موا?قت می کنند که دیگه ?لانی نیست...

?لس?یدن

| بدون نظر

من و ویتکنشتاین نشسته ایم و می ?لس?یم. ?قط او آن قدر پررو است که اراجی?ش را می کند کتاب. من نیستم!

بر?س!

| بدون نظر

06082006(001).jpg

از زبان ویتگنشتاین

| 2 نظر

آنچه تو یا?ته ای آن قدری که برای تو اهمیت دارد برای دیگران ندارد. دیگران همان قیمتی را رویش می گذارند که تو برایش پرداخته ای

وقتی یکی می میرد...

| 2 نظر

جالبش این حس هیجان طلبی آدمها در خبر دادن است. بی هیچ دلیلی دوست دارند که به دیگران خبر بدهند. ?قط به امید شنیدن یک عکس العمل جذاب….

موسیقی

| 1 نظر

وزن در شعر و نوشته کلا یعنی چه؟

چه چیزی وزن دار است؟

شیشه پنجره را باران شست!

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از مردادماه 1385 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

تیرماه 1385 بایگانی قبلی است

شهریورماه 1385 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

صفحه ها

با قدرت مووبل تایپ 4.24-en

2009

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30