آرشیو بهمنماه 1389

لیبرالیسم

| بدون نظر

زمانی که پادشاهان با صدور فرمان حکمرانی می کردند سیاست قرین موفقیت نبود، هنگامی که مردم هم چنین کنند موفقیت آمیز نخواهد بود. "همون کتاب قبلی!"

فکر می کنم به خاطر شرایط خاص ایران حتی خیلی روشن فکرها هم این تصور را دارند که پناه بردن از دموکراسی به لیبرالیسم فقط یک بهانه است که  اصلاح طلبان به خاطر شکست در دموکراسی به آن رجوع میکنند. اما مساله واقعا جدی تر از این حرفهاست و باید بیش از اینها به آن پرداخته بشه.

حالا وقت بشه بیشتر در موردش صحبت می کنبم


تاریخ

| 1 نظر

فرید ذکریا توی این کتاب اولویت لیبرالسیم بر دموکراسی نقل می کنه از چرچیل که:

خاورمیانه بیشتر تولید کننده تاریخ است تا مصرف کننده آن

بعله

آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از بهمنماه 1389 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

دیماه 1389 بایگانی قبلی است

اسفندماه 1389 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.