آرشیو تیرماه 1390

ماتریالیسم

| بدون نظر

تازه فهمیده ام بعضی ها به افکار ما می گویند افکار ماتریالیستی

این را از این جهت می گویم که از اسم ها نترسید، ماتریالیسم انگار به آن بدی که در کتاب ها نوشته اند نیست. چیزی است در حد افکار من!

و احتمالا خیلی مکاتب دیگر هم همین وضع را دارند، جمهوری اسلامی مکاتب دیگر را زیادی سیاه و سفید معرفی می کند. مغز ناب و جذابشان را از شما پنهان می کند.

آرشیو Monthly

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از تیرماه 1390 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

اردیبهشتماه 1390 بایگانی قبلی است

مهرماه 1390 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.