آرشیو مهرماه 1391

| 1 نظر

دو زلف یار به هم آن قدر نمی ماند

که روز ما و شب ما به یکدگر ماند

آرشیو Monthly

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از مهرماه 1391 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

آذرماه 1390 بایگانی قبلی است

آبانماه 1391 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.