آرشیو تیرماه 1393

در علل دوستی

| بدون نظر

متاسفانه آدمها در رابطه هاشون همزمان دو تا نیاز متناقض رو باید برآورده کنند. هم اینکه با کسی معاشر بشوند که از او بشنوند و یاد بگیرند. و هم اینکه خودشان را ابراز کنند و مورد تحسین واقع شوند. و خوب طبیعی است که اگر دو رفیق حوزه توانایی هایشان مشترک باشد در بهترین حالت یک نیاز را برآورده می کنند برای یکدیگر.

خاصیت دوستی ها و معاشرت های کوتاه مدت این است که هر دو طرف چند ساعتی چیزهایی جدید برای گفتن و فرصتی برای ابراز دارند و لذا هر دو از مصاحبت یکدیگر لذت می برند. 

این است که خیلی ها در نگاه اول مناسب دوستی به نظر می رسند و بعد از مدتی می فهمیم که تمایلی به ادامه رابطه با ایشان نداریم. یا به این دلیل که آنها چیزی برای عرضه به ما ندارند و یا به این دلیل که ما چیزی برای عرضه به آنها نداریم.

به نظرم این سوی بحث که دیگران را بر مبنای آنچه برای عرضه به ما دارند ارزشگذاری کنیم بدیهی و مورد توجه است اما قسمت دوم که ایجاد رابطه برای ابراز خودمان و کسب احساس رضایت از توانایی های خودمان است را اگر چه در عمل انجام می دهیم ولی غیر آگاهانه و نادانسته است.

باشد که رستگار شویم!


آرشیو ماهانه

نگارش، اصلاح و ترجمه SOP برای پذیرش

حواشی

درباره این آرشیو

این صفحه آرشیو نوشته های از تیرماه 1393 است که ترتیب چیدمانشان از جدید به قدیم است.

خردادماه 1393 بایگانی قبلی است

آبانماه 1393 بایگانی بعدی است.

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.